Przejdź do głównej treści
logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Informacje o dostępności - deklaracja dostępnośći

Deklaracja dostępności strony katalogu zasobów CAPAP Głóny Urząd Geodezji i Kartografii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona katalogu zasobów CAPAP. Data publikacji strony internetowej: 2018-11-15 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21 Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Sypuła. E-mail: Malgorzata.Sypula@gugik.gov.pl Telefon: +48 22 56 31 319 Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Dyrektor Generalny Głównego Urządu Geodezji i Kartografii Adres: ulica Wspólna 2 kod pocztowy 00-926 poczta Warszawa województwo mazowieckie powiat m.st. Warszawa E-mail: gugik@gugik.gov.pl Telefon: +48 22 56 31 333 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Budynek Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii znajdujący się w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez: stosowne oznakowanie, likwidację barier architektonicznych, likwidację barier komunikacyjnych, umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością, zastosowanie ergonomicznych rozwiązań. Budynek Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii znajdujący się w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94B, został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez: stosowne oznakowanie, likwidację barier architektonicznych, likwidację barier komunikacyjnych, umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością, zastosowanie ergonomicznych rozwiązań. Aplikacje mobilne Głóny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia następujące aplikacje mobilne: Geoportal Mobile (Android) Geoportal Mobile (iOS)

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

link  https://www.geoportal.gov.pl/metadane/DeklaracjaDostepnosci/CAPAP.html

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2020-09-22 11:38:40
Utworzono:
2020-09-22 11:16:00
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Administracja]
logo fundusze europejskie