Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju obejmującego swym zasięgiem cały obszar kraju mogą być przetwarzane w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii Państwa dane osobowe.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438 e-mail, iod@gugik.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności platformy szkoleniowej Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź gdy uznamy, że dane się zdezaktualizowały.
 7. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres naszej firmy.
 9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu e-learning.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.